Caroline Amalie Koret

Du er her:   Hjem > Om Koret > Vedtægt
menulink

Vedtægt

Vedtægt for Caroline Amalie Koret

§1

Stk.1. Caroline Amalie koret er stiftet den 26.11. 2008 med hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune.
Stk.2. Caroline Amalie koret er et blandet kor. Korets formål er gennem undervisning at blive bekendt med klassisk korrepertoire.

§ 2

Stk.1. De indøvede værker fremføres ved offentlige koncerter og lignende arrangementer.
Stk.2. Korprøve afholdes en gang ugentlig i sæsonen, ugedag fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3. Som aktivt medlem kan enhver optages, som har interesse i korarbejde såvel musikalsk som socialt.

§3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er korets øverste myndighed. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling, som skal indvarsles med mindst tre ugers varsel og afholdes inden udgangen af februar med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget
& 5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Fremlæggelse af repertoire og aktivitetsplan
10.Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der har betalt kontingent. Et medlem kan afgive stemme for indtil to stemmeberettigede, fraværende medlemmer. En skriftlig fuldmagt skal godkendes af generalforsamlingens ordstyrer. Beslutninger i henhold til dagsordenen vedtages med simpelt flertal.

Vedtægten kan ændres på enhver lovligt indkaldt generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel, og udførlig dagsorden med forhandlingsemne skal bekendtgøres samtidigt. Sådan en generalforsamling afholdes når
1) bestyrelsen finder det fornødent, eller
2) mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse.

§4 Bestyrelse

Korets bestyrelse består af fem medlemmer. Alle vælges for to år ad gangen. Af disse afgår efter tur i lige år to medlemmer og ulige år tre medlemmer.
Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for et år og må ikke være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen, revisor og suppleanter vælges af og blandt korets medlemmer ved almindelig stemmeflerhed.
Genvalg til alle poster kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Af hensyn til kontinuiteten bør formand og kasserer ikke fratræde samtidig.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange forår og to gange efterår i sæsonen.

Bestyrelsen udpeger korets dirigent i samråd med medlemmerne.
Kordirigenten deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, dog med vetoret i alle spørgsmål, der angår korets musikalske arbejde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire stemmeberettigede er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Bestyrelsen skal medvirke til at skabe et inspirerende miljø for koret.

Bestyrelsen er ulønnet.

§5 Kordirigenten

Dirigenten har det kunstneriske ansvar for prøver og koncerters gennemførelse, samt undervisning i stemmeføring og musikforståelse.

§6 Økonomi og regnskab

Bestyrelsen varetager korets økonomi.
Korets regnskabsår følger kalenderåret fra 1/1 – 31/12.
Korets midler forvaltes af bestyrelsen, og regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.
Formand og kasserer tegner koret udadtil i økonomiske spørgsmål og kan disponere over korets midler hver for sig.
For korets økonomiske forpligtelser hæftes kun med foreningens egenkapital.

§7 Korets opløsning

Caroline Amalie Koret kan kun opløses, når 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for, og der derefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
I tilfælde af korets opløsning skal materiellet og eventuel kassebeholdning tilfalde tilsvarende kulturelt virke.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 2. september 2009
Underskrevet af: Jesper Lundbye, ordstyrer, og Ulla Jeppesen, formand

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login